top of page

Żuraw zwyczajny | Common Crane


Rodziny Żurawi nie sposób pomylić, a ich najbardziej kojarzone na świecie przedstawiciele, to żuraw zwyczajny i biały żuraw mandżurski ( japoński). W strefie europejskiej króluje ten pierwszy. Wszędzie tam gdzie występuje, jest przez miejscową ludność podziwiany i szanowany. Przedstawia się go na wszelkie sposoby, maluje na obrazach, ceramice, tkaninach, wzorach i wielu innych dekoracjach. Jego elegancka sylwetka, gracja i styl pobudzają wyobraźnię. Kojarzy się z wiernością małżeńską i odradzaniem się przyrody po zimie. Ciągnące się po wiosennym niebie klucze żurawi i ich klangor, są przez mieszkańców miasteczek i wsi na całym świecie, traktowane jako zapowiedź wiosny. Już w lutym pojawiają się na swoim terytorium i przedstawiają swój wczesnowiosenny festiwal tańca godowego. Po tańcach, para buduje gniazdo, zwykle w niedostępnej i podmokłej części lasu, bagien, lub olsów. Wysiadują jaja bardzo wcześnie bo już w marcu gdzie zdarzają się nawroty zimy, mrozy a czasem nawet śnieżyce. Są to jednak ptaki niesamowicie silne i wytrzymałe. Pewnie dlatego w połączeniu ze swoim urokiem stanowią jeden z piękniejszych gatunków ptaków na ziemi.

***

The crane family cannot be mistaken, their most associated representatives in the world, are the common crane and the red crowned. In the Europe, the first one reigns. Wherever it occurs, it is admired and respected by the local people. He is presented in all ways, on paintings, ceramics, fabrics, patterns and many other decorations. His elegant silhouette, grace and style stimulate the imagination. It is associated with marital fidelity and the rebirth of nature after winter. The keys of cranes and their clangor, stretching across the spring sky, are treated by the residents of small towns and villages around the world as a harbinger of spring. Already in February they appear on their territory and present their early spring festival of mating dance. After the dances, the couple builds a nest, usually in an inaccessible and swampy part of the forest, marshes, or alder. They incubate eggs very early because in March there are winter turns, frosts and sometimes even snow blizzards. However, these birds are incredibly strong and durable. Probably because in combination with its charm they are one of the most beautiful species of birds on earth.

TEKST I ILUSTRACJE: KAROLINA KIJAK-DZIKOŃSKA

#PtakiPolski #BIRDS #Żurawie

336 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page